Όπως είναι γνωστό, η ποιοτική  και οργανωμένη προετοιμασία δεν είναι ο μοναδικός παράγοντας που οδηγεί ένα μαθητή Λυκείου σε υψηλές επιδόσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για να συμβεί αυτό είναι, επίσης, η επίμονη και συστηματική μελέτη...