Δ. Ελλάδα: Μαφία στις λαϊκές αγορές Κάτω Αχαγιάς και Αμαλιάδας

Άρχισε η ανανέωση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς από το Δήμο Πατρέων

Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών Παναγιώτης Μελάς, αναφορικά με την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκής αγοράς κατέθεσε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, την εξής πρόταση, την οποία και το Σώμα ενέκρινε:

Α. Οι κάτοχοι των επαγγελματικών αδειών που υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δήμου Πατρέων, καλούνται να καταθέσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την ανανέωση των επαγγελματικών αδειών τους, αφού πρώτα προμηθευτούν σχετική αίτηση από την Διεύθυνση Τοπικής Οικονομίας, (Μαιζώνος 147 2ος όροφος) και να την καταθέσουν από 27 Οκτωβρίου 2014 έως 5 Δεκεμβρίου 2014 στο Κεντρικό Πρωτόκολλο του Δήμου Πατρέων, Μαιζώνος 147 στο ισόγειο.

Β. Η διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2014.

Γ. Σε κάθε περίπτωση, όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν την ανανέωση της άδειας, η ανανέωση απορρίπτεται.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται είναι τα εξής:

α) βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.,

β) βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα,

γ) Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη,

δ) βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων,

ε) πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ 35797/2012 (Β’1199) υπουργική απόφαση,

στ) υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.»

ζ) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας του δικαιούχου κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην προκήρυξη.

 

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για