Αιγιάλεια: Την Τρίτη συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο

Την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου στις 7.30 το απόγευμα συνεδριάζει το Δημοτικό Συβούλιου Αιγιαλείας, με 68 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1. Ανάπτυξη και υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αποκατάσταση και διατήρηση της Αλυκής Αιγίου και των Αλυκών Λάρνακας με κωδικούς GR2320006 και CY6000002 του δικτύου NATURA 2000 μέσω του Προγράμματος LIFE+.
2. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης με την επωνυμία « Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Αιγιαλείας (Δ.Ε.Υ.Α.Α.)».
3. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης με την επωνυμία: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Αιγιαλείας (ΔΗ.Κ.ΕΠ.Α)».
4. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αιγιαλείας».
5. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας».
6. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας.
7. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αιγιαλείας .
8. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία με την επωνυμία « Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών» Ν. Αχαΐας
9. Εκλογή τριών αντιπροσώπων του Δήμου Αιγιαλείας στον σύνδεσμο των Ο.Τ.Α. με την επωνυμία Σύνδεσμος Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) «Ο ΑΡΙΩΝ».
10. Εκλογή δύο (2) μελών από τις παρατάξεις της μειοψηφίας για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου Αιγιαλείας, όταν λειτουργεί ως Συλλογικό Πειθαρχικό Όργανο κατά το άρθρο 45 του Ν. 3979/2011».
11. Oρισμός μελών γνωμοδοτικών επιτροπών του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 11 του κανονισμού λειτουργίας του.
12. Ορισμός μελών για τη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (ΔΕΠ) .
13. Oρισμός δύο (2) Δημοτικών Συμβούλων για το Τοπικό Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Αιγιαλείας.
14. Συγκρότηση γνωμοδοτικής Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και προβολής του Δήμου Αιγιαλείας.
15. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής άχρηστου υλικού του Δήμου Αιγιαλείας.
16. Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ακαταλληλότητας Οχημάτων.
17. Συγκρότηση Επιτροπής για την παραλαβή του φυσικού εδάφους των εκτελούμενων δημοτικών έργων .
18. Oρισμός επιτροπής επίλυσης δια συμβιβασμού φορολογικών διαφορών του Δήμου Αιγιαλείας.
19. Ορισμός μελών επιτροπής παραλαβής έργων που η αξία τους δεν υπερβαίνει τα 5.870,00 € .
20. Oρισμός μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών & μεταφορών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 70 του Π.Δ.28/80.
21. Ορισμός μελών Επιτροπής εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου Αιγιαλείας .
22. Ορισμός μελών Εκτιμητικής Επιτροπής του Δήμου Αιγιαλείας .
23. Ορισμός μελών οργάνου για την εκτέλεση των διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο των άνευ αδείας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Αιγιαλείας.
24. Ορισμός μέλους του Δ.Σ., ως προέδρου, με τον αναπληρωτή του και ενός υπαλλήλου, ως γραμματέα, στα Α/θμια Συμβούλια Επιθεώρησης Κινηματογράφων – θεάτρων και εν γένει χώρων συγκέντρωση κοινού .
25. Ορισμός μελών επιτροπής σύνταξης Κτηματολογίου.
26. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην επιτροπή του άρθρου 1 του Π.Δ. 23/2000 περί καθορισμού παραλιακών χώρων ως πολυσύχναστων.
27. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Α/θμιας Επιτροπής Σταυλισμών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.
28. Ορισμός μελών για την συγκρότηση της Β/θμιας Επιτροπής Σταυλισμών και επεξεργασίας ζωϊκών προϊόντων.
29. Συγκρότηση επιτροπής ελέγχου του ευεπιτήρητου επιχειρήσεων υπηρεσιών διαδικτύου ΙΝΤΕΡΝΕΤ.
30. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην γνωμοδοτική επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων.
31. Oρισμός εκπροσώπου του Δήμου Αιγιαλείας για συμμετοχή στην επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα.
32. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής χορήγησης βεβαιώσεων (άρθρου 3 παρ. 6 του Π.Δ. 51/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 5 παρ. 7 του Ν. 2323/95) για έκδοση ή ανανέωση παραγωγικών αδειών Λαϊκών Αγορών.
33. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου για τους ελέγχους που προβλέπονται από τις δ/ξεις των άρθρ. 53 & 54 του Ν. 1416/84 & του άρθρου 52 του Ν. 2065/92, (απόδοση των τελών διαμονής παρεπιδημούντων και επί των ακαθαρίστων εσόδων κέντρων διασκεδάσεων, εστιατορίων κλπ).
34. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής εκτίμησης ζημιών από θεομηνίες (πλημμύρες από αρδευτικά αυλάκια, από αγωγούς ύδρευσης κ.λ.π).
35. Λήψη απόφασης περί ορισμού συμφώνου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Αιγιαλείας και Τ.Ε.Ι. Δυτ.Ελλάδος.
36. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια καυσίμων των Νομικών Προσώπων του Δήμου (Ν.Π.Δ.Δ. «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός & Κοινωνική Προστασία», Λιμενικό Ταμείο και Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης).
37. Έγκριση αναγκαιότητας εξεύρεσης και μίσθωσης χώρου για εναπόθεση κλαδοδεμάτων, ογκωδών υλικών και λοιπών αδρανών.
38. Έγκριση αναγκαιότητας απευθείας αγοράς ακινήτου στον Χ.Α.Δ.Α. «Μπούφου Λαγκάδα».
39. Έγκριση αναγκαιότητας μίσθωσης μηχανήματος τύπου Στρέντερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
40. Έγκριση χορήγησης άδειας παραχώρησης απλής χρήσης τμημάτων αιγιαλού και παραλίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή κεντρικών αποχετευτικών αγωγών παραλιακών οικισμών από Δήμο Ερινεού έως Δήμο Αιγείρας» σύμφωνα με το άρθρο 14 του Ν.2971/2001.
41. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή βάσεων και τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στο 4ο Δ.Σ. και Γ.Ε.Λ. Καμαρών».
42. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων υποδομής για δημιουργία πλατείας και χώρου αθλοπαιδιών στην Τ.Κ. Τεμένης της Δ.Ε. Αιγίου του Δήμου Αιγιαλείας».
43. Παράταση προθεσμίας περαίωσης της εργασίας: «Καθαρισμοί οδών πυρόσβεσης Δ.Ε Διακοπτού».
44. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιϊας Δ.Ε. Ακράτας».
45. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιϊας Δ.Ε. Συμπολιτείας».
46. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγίου».
47. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Ερινεού».
48. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Διακοπτού».
49. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή έργων οδοποιίας Δ.Ε. Αιγείρας».
50. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Ακράτας».
51. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή μικρών τεχνικών έργων Δ.Ε. Αιγείρας».
52. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ».
53. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΑΙΓΙΟΥ ».
54. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΔΙΑΚΟΠΤΟΥ ».
55. Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ.Ε. ΕΡΙΝΕΟΥ».
56. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή τσιμεντοτάπητα στο Τ.Δ.Περιθωρίου».
57. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή Δεξαμενής Ύδρευσης στο Δ.Δ. Καμαρών» Αναδόχου Τσαντόπουλου Χρήστου.
58. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου «Υδροδότηση οικισμού Βοτένης Δ.Δ. Σαλμενίκου» Αναδόχου Κ/Ξ Χ. Τσαντόπουλος – Α. Σαλίγκου.
59. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Τοποθέτηση – συμπλήρωση καλλιτεχνικού φωτισμού στα παράλια Δ.Δ. Δήμου – Β Φάση ».
60. Έγκριση της υπ’αριθ.68/2014 απόφασης Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πολιτισμός, Παιδεία, Αθλητισμός και Κοινωνική Προστασία Δήμου Αιγιαλείας», σχετικά με την δεύτερη (2η ) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
61. Αποδοχή πίστωσης ποσού 43.931,00€ για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (και συγκεκριμένα την αποζημίωση των μελών των εκλογικών τους συνεργείων) στην προπαρασκευή και διεξαγωγή των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του μηνός Μαΐου 2014».
62. Aποδοχή χρηματοδότησης ποσού α) 46.501,84€ & β) 35.310,81€ για το έργο : «Εσωτερικά δίκτυα αποχέτευσης λυμάτων παραλιακών οικισμών Αιγιαλείας».
63. Αποδοχή πίστωσης ποσού 73.000,00 € για το έργο : «Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Αιγιαλείας στη θέση «Μπούφου Λαγκάδα».
64. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 53.448,04€ για το έργο «Κατασκευή δεξαμενών ύδρευσης στον Σαρκουνά, στον Προβοδό, στο Σαλμενίκο, στο Δαμακίνι και στην Παναγοπούλα».
65. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 21.068,12€ για «Καταβολή μισθωμάτων των Σχολ.Μονάδων για τη χρονική περίοδο Μαΐου-Αυγούστου 2014».
66. Αποδοχή πίστωσης από ΥΠ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ποσού 65.430,00€ από «8η ΣΑΤΑ 2014».
67. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για έξοδα εορτασμού της εθνικής επετείου της «28ης Οκτωβρίου 1940».
68. Kαθορισμός του ανώτατου χρηματικού ορίου κλήσεων κινητής τηλεφωνίας.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για