Πάτρα: Ημερίδα για τις «Καλές Πρακτικές στη διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών»

«Καλές Πρακτικές στη διαχείριση και Παρακολούθηση Προστατευόμενων Περιοχών» είναι το θέμα διημερίδας, που θα πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο «Αστήρ» τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου και διοργανώνεται από την ΑΔΕΠ. Στη διάρκεια της διημερίδας, θα γίνει παρουσίαση για τη Διαχείριση του Παναχαϊκού Όρους, στη του Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Δευτέρα 29 Σεπτεµβρίου 2014 (1η ηµέρα)

-10:00-10:30 Προσέλευση – Εγγραφές
-10:30 Έναρξη Εσπερίδας: Νικόλαος Καραβάς, Πρόεδρος Φορέα ∆ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς (Φ.∆.Υ.Κ.Σ.)
Συντονιστής: Φωκίων Ζαΐµης, Πρόεδρος iForce Επικοινωνίες ΑΕ
-10:30-11:00Χαιρετισµοί: Εκπρόσωπος Γενικής Γραµµατέας ΥΠΕΚΑ, Εκπρόσωπος Α.∆.Π.∆.Ε.Ι.,
Εκπρόσωπος Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, Εκπρόσωπος ∆ήµου Πατρέων, λοιποί φορείς
-11:00-11:30Βασιλική Ορφανού, Βιολόγος MSc Φ∆ΥΚΣ & Αναστασία Μαυριδάκη, GIS Analyst, Εκπρόσωπος Ανάδοχος του έργου «Ολοκληρωµένη εφαρµογή χωρικής καταχώρισης και παρουσίασης πληροφοριών για το Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς»
-11:30-12:00 Laurent Sοurbès, ∆ιευθυντής Φορέα ∆ιαχείρισης Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου
«Καινοτόµες δράσεις ως εργαλείο διαχείρισης και παρακολούθησης σε Π.Π.: η περίπτωση του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου»
-12:00-12:30Αντώνιος Μπαρνιάς, ∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονιστής Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού ∆ρυµού Σαµαριάς (Λευκών Ορέων) «Ενίσχυση εθελοντικού πνεύµατος και ανάπτυξη σχέσεων δικτύωσης»
-12:30-13:00Μιχάλης Δαβής, ∆ασολόγος – Περιβαλλοντολόγος,
Υπεύθυνος του Φορέα ∆ιαχείρισης Λίµνης Κερκίνης για την περιβαλλοντική παρακολούθηση
«∆ράσεις παρακολούθησης στο Εθνικό Πάρκο Λίµνης Κερκίνης»
-13:00-13:30Ερωτήσεις – Παρεµβάσεις – Συζήτηση – Συµπεράσµατα
-13:30-14:30∆ιάλειµµα για γεύµα

-14:30-15:00 Ελένη Μακρυγιάννη, Περιβαλλοντολόγος MSc,

Συντονίστρια Φορέα ∆ιαχείρισης ∆έλτα Έβρου
«Οικοτουριστική δραστηριοποίηση Φορέων ∆ιαχείρισης: εµπειρίες, προοπτικές, προτά
-15:00-15:30 Κωνσταντίνος Κωνσταντακόπουλος, Βιολόγος Msc. Περιβαλλοντολόγος
Προϊστάμενος Τµήµατος Περιβάλλοντος & Βιώσιµης Ανάπτυξης Α∆ΕΠ Α.Ε. «Παναχαϊκό Όρος – Ολοκληρωµένη προσέγγιση στην αειφορική διαχείριση της περιοχή
-15:30-16:00 Μαρία Καµηλάρη, Βιολόγος MSc, Φορέα ∆ιαχείρισης Εθνικού Πάρκου Χελµού Βουραϊ
«Προστατευόµενη Περιοχή Χελµού-Βουραϊκού: εκπαίδευση-έρευνα-δικτύωση»
-16:00-16:30 ∆ιάλειµµα για καφέ
-16:30-17:00 Ερωτήσεις – Παρεµβάσεις- Συζήτηση- Συµπεράσµατα
Τρίτη 30 Σεπτεµβρίου 2014 (2η ηµέρα)

-09:00-09:30Προσέλευση στο ξενοδοχείο Αστήρ
-09:30Αναχώρηση για το Εθνικό Πάρκο
-10:00Άφιξη στο Κέντρο Πληροφόρησης του Φ.∆.Υ.Κ.Σ. στο Λάππα Αχαΐας
-10:30-13:00Εργασία πεδίου εφαρμογής χωρικής καταχώρισης και παρουσίασης πληροφοριών στο Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς
-13:00-14:00 Επιστροφή στο Κέντρο Πληροφόρησης – ελαφρύ γεύµα και αναχώρηση για Πάτρα

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για