Οι πίνακες κατάταξης και διάθεσης του ΑΣΕΠ για τους Σχολικούς Φύλακες

Στο πλαίσιο της διαδικασίας «κινητικότητας» των υπαλλήλων των Δήμων ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, οι οποίοι έχουν τεθεί σε καθεστώς «διαθεσιμότητας», δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 80 του Ν. 4172/2013 (Α’ 167), το ΑΣΕΠ κατήρτισε: α) πίνακες κατάταξης υπαλλήλων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας, β) πίνακα διάθεσης και γ) πίνακα υπαλλήλων, που παραμένουν σε «διαθεσιμότητα», διότι δεν καταλαμβάνουν κάποια από τις θέσεις προτίμησής τους.

Η καταχώρηση αυτών που παραμένουν σε «διαθεσιμότητα», γίνεται με τον Α.Δ.Τ. ή Α.Μ.Κ.Α. των υπαλλήλων, κατ’ εφαρμογή της 62/2004 Απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Τονίζεται ότι, η μοριοδότηση των προσόντων των υπαλλήλων και η κατάρτιση των σχετικών πινάκων κατάταξης και διάθεσης βασίζονται αποκλειστικά στα στοιχεία, όπως ακριβώς απεστάλησαν από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού και τις προτιμήσεις των ενδιαφερομένων.

Για λόγους διαφάνειας της διαδικασίας επιλογής του προσωπικού, που θα διατεθεί μέσω της «κινητικότητας» σε διάφορους φορείς, και προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος περί ορθής μοριοδότησης των προσόντων των υπαλλήλων, βάσει των υποβληθέντων πινάκων με τα κριτήρια αξιολόγησης, οι πίνακες αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και, όπως προβλέπεται, διαβιβάζονται για τις περαιτέρω ενέργειες στο Τριμελές Ειδικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο του Υπουργείου Υγείας για την έκδοση των τελικών πινάκων.

  1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΝΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | Προβολή/κατέβασμα
  2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΘΙΝΟΥΣΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΗ ΣΕΙΡΑ | Προβολή/κατέβασμα
  4. ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ | Προβολή/κατέβασμα
  5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΣΕ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ | Προβολή/κατέβασμα

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για