Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήταν και είναι πάντοτε η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης κι αν προέρχονται. Το ποσό χρηματοδότησης για τις πληγείσες πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση νέων έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, προσδιορίσθηκε στο ποσό των 24.700.000 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012). Η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας με κωδικό 401 (ΣΑΕΠ 401) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, μετά την κατάργηση το 2010 του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ), γνωστού και ως «Ταμείο Μολυβιάτη», προσδιόρισε ως μοναδικούς φορείς υλοποίησης τους Α΄βάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) . Ο ρόλος της Περιφέρειας προσδιορίσθηκε σε ελεγκτικό ως προς την επάρκεια και ωριμότητα των μελετών και των προαπαιτούμενων αδειοδοτήσεων, καθώς και σε εισηγητικό προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη χρηματοδότηση των νέων έργων. Οι προϋπολογισμοί των έργων που προτάθηκαν εκ μέρους των Δήμων των πυρόπληκτων περιοχών της Περιφέρειας, σε πρώτη φάση ανήλθαν στο ποσό των 68.000.000 ευρώ που υπερέβαινε κατά πολύ το διατιθέμενο ποσό. Υπήρξε αξιολόγηση των προταθέντων έργων από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας αλλά και διαβούλευση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων σχετικά με τη κατανομή του διατιθέμενου ποσού 24.700.000 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω, ορισμένοι εκ των Δήμων των πυρόπληκτων περιοχών ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν ώριμα έργα με νέους (μειωμένους) προϋπολογισμούς, τα οποία ελέγχθηκαν εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας και θα προωθηθούν για τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Στη συνέχεια θα αποσταλούν προς το αρμόδιο Υπουργείο για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η πορεία ένταξης έργων στη ΣΑΕΠ 401 του προγράμματος Δημόσιων Επενδύσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Στόχος της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ήταν και είναι πάντοτε η βέλτιστη αξιοποίηση των διατιθέμενων πόρων από οποιαδήποτε πηγή χρηματοδότησης κι αν προέρχονται.

Το ποσό χρηματοδότησης για τις πληγείσες πυρόπληκτες περιοχές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την υλοποίηση νέων έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, προσδιορίσθηκε στο ποσό των 24.700.000 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3557/Β/31-12-2012).

Η διαδικασία χρηματοδότησης μέσω της Συλλογικής Απόφασης Έργων Περιφέρειας με κωδικό 401 (ΣΑΕΠ 401) του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας, μετά την κατάργηση το 2010 του Ειδικού Ταμείου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών (ΕΤΑΕΑ), γνωστού και ως «Ταμείο Μολυβιάτη», προσδιόρισε ως μοναδικούς φορείς υλοποίησης τους Α΄βάθμιους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) .

Ο ρόλος της Περιφέρειας προσδιορίσθηκε σε ελεγκτικό ως προς την επάρκεια και ωριμότητα των μελετών και των προαπαιτούμενων αδειοδοτήσεων, καθώς και σε εισηγητικό προς το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας για τη χρηματοδότηση των νέων έργων.

Οι προϋπολογισμοί των έργων που προτάθηκαν εκ μέρους των Δήμων των πυρόπληκτων περιοχών της Περιφέρειας, σε πρώτη φάση ανήλθαν στο ποσό των 68.000.000 ευρώ που υπερέβαινε κατά πολύ το διατιθέμενο ποσό. Υπήρξε αξιολόγηση των προταθέντων έργων από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας αλλά και διαβούλευση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμων σχετικά με τη κατανομή του διατιθέμενου ποσού 24.700.000 ευρώ.

Κατόπιν των ανωτέρω, ορισμένοι εκ των Δήμων των πυρόπληκτων περιοχών ανταποκρίθηκαν και υπέβαλαν ώριμα έργα με νέους (μειωμένους) προϋπολογισμούς, τα οποία ελέγχθηκαν εκ νέου από την αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας και θα προωθηθούν για τη σύμφωνη γνώμη του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος στην αμέσως επόμενη συνεδρίασή του. Στη συνέχεια θα αποσταλούν προς το αρμόδιο Υπουργείο για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για