Στα 10,93 δισ. ευρώ το αδιάθετο αποθεματικό του ΤΧΣ

Στα 10,93 δισ. ευρώ το αδιάθετο αποθεματικό του ΤΧΣ

Ομόλογα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (EFSF) ονομαστικής αξίας 10,93 δισ. ευρώ διέθετε στα τέλη του 2013 το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Σύμφωνα με τον απολογισμό δραστηριοτήτων του ΤΧΣ για την περίοδο Ιουλίου 2013 – Δεκεμβρίου 2013 το Δεκέμβριου του 2013 το Ταμείο έλαβε συνολικά 237,3 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες υπό εκκαθάριση, είχε ταμειακό υπόλοιπο 488,76 εκατ. ευρώ και διέθετε ομόλογα EFSF ονομαστικής αξίας 10,93 δισ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα πεπραγμένα του εξαμήνου η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΤΧΣ κ. Αναστασία Σακελλαρίου, δήλωσε: «Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας συνεπές στο έργο του υλοποίησε επιτυχώς το 2013 μία σειρά ενεργειών που σκοπό είχαν τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και τη στήριξη των πιστωτικών ιδρυμάτων. Το ΤΧΣ θα συνεχίσει την αποστολή του με τη δημιουργία των συνθηκών και των προϋποθέσεων εκείνων που θα επιτρέψουν την κεφαλαιακή ενίσχυση και την περεταίρω προσέλκυση νέων ιδιωτικών κεφαλαίων προς τις τράπεζες με απώτερο στόχο την επιστροφή τους στον ιδιωτικό τομέα».

Τα κυριότερα σημεία του απολογισμού κατά την προαναφερόμενη περίοδο είναι τα εξής:

Θέματα σχετικά με τις συστημικές τράπεζες

– Υποβολή των θέσεων του ΤΧΣ στο υπουργείου Οικονομικών και στην Τράπεζα της Ελλάδος αναφορικά με την έκθεση στρατηγικής του ελληνικού τραπεζικού τομέα.

– Ενεργή συμμετοχή του ΤΧΣ στην παρακολούθηση του σχεδιασμού των σχεδίων αναδιάρθρωσης των τεσσάρων συστημικών τραπεζών, τα οποία θα υποβληθούν από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού (DG Comp) για έγκριση μόλις οριστικοποιηθούν από την ΤτΕ οι κεφαλαιακές τους ανάγκες.

– Παράσχεση συναινέσεων ή και έγκριση προσωρινών παρεκκλίσεων σε υποβολή αιτημάτων για συναίνεση από τις συστημικές τράπεζες σύμφωνα με τις διατάξεις των πλαισίων συνεργασίας.

– Συμμετοχή ως παρατηρητής στην αξιολόγηση των δανειακών χαρτοφυλακίων των Ελληνικών τραπεζών που διεξήγαγε η Τράπεζα της Ελλάδος και συγκεκριμένα της ροής των εργασιών για τα Προβληματικά Στοιχεία Ενεργητικού (TAR).

Θέματα συστημικών τραπεζών

Τράπεζα Πειραιώς

Συναίνεση για την εφαρμογή του προγράμματος εθελουσίας εξόδου για το προσωπικό του Ομίλου Πειραιώς.

Alpha Bank

Συναίνεση για την πώληση της Ουκρανικής θυγατρικής της Alpha Bank, «JSC Astra Bank».

Εκταμίευση 284,62 εκατ. ευρώ σε ομόλογα EFSF για την κάλυψη των 2/3 του αρχικού χρηματοδοτικού κενού των συνεταιριστικών τραπεζών «Τράπεζας Δωδεκανήσου», «Τράπεζας Δυτικής Μακεδονίας» και «Τράπεζας Ευβοίας», μετά την απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος να ανακαλέσει τις άδειες των εν λόγω Συνεταιριστικών Τραπεζών και την απόκτηση των καταθέσεών τους από την Alpha Bank.

Πρώτη άσκηση warrants το Δεκέμβριο του 2013. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ σε 81.71%.

Eurobank

Αγορά από τη Eurobank της Νέα Proton Bank και του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και εν συνεχεία απορρόφησή τους από αυτήν.

Έγκριση της συναλλαγής της Eurobank Properties με την Fairfax σύμφωνα με την οποία η Fairfax απέκτησε όλα τα δικαιώματα προτίμησης της Eurobank.

Συναίνεση στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας Ελληνικό Δημόσιο (ΤΑΙΠΕΔ).

Συναίνεση για την εφαρμογή Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για τους υπαλλήλους της Eurobank.

Έγκριση της έναρξης της διαδικασίας Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου της Eurobank.

Εθνική Τράπεζα

Εξαγορά από την ΕΤΕ επιλεγμένων στοιχείων ενεργητικού/παθητικού της Probank και κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από το ΤΧΣ.

Συναίνεση στην υποβολή προσφοράς για την απόκτηση ακίνητης περιουσίας από το ΤΑΙΠΕΔ.

Συναίνεση για την πώληση χαρτοφυλακίου τούρκικων επιχειρηματικών δανείων.

Έγκριση της πώλησης του 66% της Εθνικής Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην Invel Real Estate.

Συναίνεση για την εφαρμογή του Προγράμματος Εθελουσίας Εξόδου για το προσωπικό της ΕΤΕ.

Πρώτη άσκηση warrants το Δεκέμβριο του 2013. Μείωση του ποσοστού συμμετοχής του ΤΧΣ σε 84.38%.

Μεταβατικά Πιστωτικά Ιδρύματα:

Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο

Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου του Νέου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου . Το τίμημα καταβλήθηκε μέσω της έκδοσης 1.418.750.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών στο πλαίσιο της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που κάλυψε το ΤΧΣ με τη μορφή μετοχών του ΝΤΤ.

Νέα Proton Bank

Το ΤΧΣ επέλεξε την Eurobank ως προτιμώμενο πλειοδότη για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Νέας Proton Bank, η οποία προηγουμένως ανακεφαλαιοποιήθηκε με 395 εκατ. ευρώ.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για