Ευκαιρία για δουλειά σε 10.000 ανέργους από τον ΟΑΕΔ

Η διαδικασία εγγραφής για τους ενδιαφερόμενους έχει ξεκινήσει. Δεν χρειάζεται αυτοπρόσωπη επίσκεψη στον ΟΑΕΔ, αρκεί να μπείτε στην διαδικτυακή πύλη του www.oaed.gr για να καταχωρήσετε τα στοιχεία σας.

Ο ΟΑΕΔ επιχορηγεί το 50% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους, με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ μηνιαίως ώστε οι επιχειρήσεις να προσλάβουν νέους εργαζόμενους χωρίς σοβαρή επιβάρυνση.

Το νέο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ αφορά 6.000 θέσεις εργασίας για εγγεγραμμένους ανέργους, πτυχιούχους ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα. Οι υπόλοιπες 4.000 θέσεις αφορούν εγγεγραμμένους ανέργους λοιπών εκπαιδευτικών βαθμίδων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑΛΟ) και εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα στη χώρα.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μιας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.

Ποιοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση πρόσληψης

• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ.

• Μακροχρόνια άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών, μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ.

• Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον μίας ημέρας πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, δικαιούχοι του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ).

 Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται ως εξής: 

α) 12 μήνες για πρόσληψη ανέργων ηλικίας 18-29 ετών, εγγεγραμμένων στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών και
β) 12 μήνες για την πρόσληψη μακροχρόνιων ανέργων και δικαιούχων ΚΕΑ.
Oι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους 18-29 ετών και εγγεγραμμένους ανέργους δικαιούχους του ΚΕΑ ίδιας ηλικίας δεν δεσμεύονται για διατήρηση του προσωπικού (προϋπάρχοντος και επιχορηγούμενου) για επιπλέον τρεις μήνες χωρίς επιχορήγηση.

Γράψτε μια απάντηση

  Εγγραφή  
Ειδοποίηση για